Title VI Process & Program

Two employees in the Planning Department studying a mapTitle VI Process

Title VI of the Civil Rights Act of 1964 prohibits discrimination on the basis of race, color, or national origin in programs and activities receiving federal financial assistance.  Any complaints of discrimination should be directed to the GRTC Transit System's Title VI Officer.

Notice to Beneficiaries of Protection under Title VI (PDF)
AVISO PARA LOS BENEFICIARIOS DE PROTECCIÓN BAJO EL TÍTULO VI (Español PDF)
(Aviso antidiscriminación/Proceso para presenter quejas)
إشعار للمستفيدين من الحماية بموجب الباب السادس (Arabic PDF)
THÔNG BÁO CHO NGƯỜI THỤ HƯỞNG ĐƯỢC BẢO VỆ THEO TIÊU MỤC VI (Vietnamese PDF)

Title VI Complaint Form (PDF)
Administración Federal de Tránsito Oficina de Derechos Civiles Formulario de Denuncia (Español PDF)
نموذج الشكاوى مكتب الحقوق المدنية الإدارة الفيدرالية للنقل (Arabic PDF)
Cơ quan Quản trị Trung chuyển Liên bang Văn phòng đặc trách Dân quyền Mẫu đơn Khiếu nại (Vietnamese PDF)
Mail the completed form to:
GRTC
Attn: Title VI Officer
301 East Belt Boulevard
Richmond, VA 23224

Title VI Complaint Procedures (PDF)
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS DEL TÍTULO VI (Español PDF)
الباب السادس الإجراءت وحفظ السجلات (Arabic PDF)
CÁC THỦ TỤC THEO TIÊU MỤC VI VÀ VIỆC LƯU GIỮ HỒ SƠ (Vietnamese PDF)

GRTC Title VI Program

Use the links below to review GRTC’s Title VI Program Update documents: